มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59H0103101 นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง 17 ธันวาคม 2562
59H0103102 นางดวงรัตน์ พวงสมบัติ 24 กันยายน 2562
59H0103105 นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา 24 กันยายน 2562
59H0103106 พระชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน 24 พฤษภาคม 2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
56H0203103 นางสาววทันญา อาบสุวรรณ 07 มิถุนายน 2562
56H0203105 นางสาวสุรางคนา แสงผล 07 มิถุนายน 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0103120 นางสาวอมร เต็งกลาง 01 กรกฎาคม 2563
61D0103107 นางสาวนภัสภรณ์ ศรีบุญเรือง 22 พฤษภาคม 2563
61D0103117 นางอรวรรณ บัววิชัย 22 พฤษภาคม 2563
61D0103110 นางสาวปิยดา สมน้อย 23 ธันวาคม 2562
61D0103115 นางสาวสุนิตา วงศ์รสไตร 13 ธันวาคม 2562
61D0103108 นางสาวนุชจรีย์ ผิวแดง 12 ธันวาคม 2562
61D0103103 นางสาวโกลัญญา ลาภประเสริฐ 11 ธันวาคม 2562
61D0103119 นายสรกฤช พลาหาญวิชญ์ 11 ธันวาคม 2562
61D0103116 นางสาวอรนิชา อยู่ภักดี 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103102 นางเกสรา มหัทธนบุญนพ 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103113 นางสาวลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103112 นางสาวราชนก บรรหาร 22 พฤศจิกายน 2562
61D0103105 นางสาวเจนจิรา อ่อนทองหลาง 21 พฤศจิกายน 2562
61D0103111 นางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะ 21 พฤศจิกายน 2562
61D0103104 นางสาวจิตติ์โศภิณ บุญเชิด 21 พฤศจิกายน 2562
60D0103118 นางสาวอารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร 25 มิถุนายน 2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61H0101201 นายคมสัน วัฒนรัตน์ 02 ตุลาคม 2563
59H0101102 นางสาวศศิธร หมั่นกระโทก 19 มิถุนายน 2563
61H0101103 นางวิจิตรา นวนันทวงศ์ 02 มีนาคม 2563
61H0101105 นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ 02 มีนาคม 2563
61H0101107 พันตำรวจโทสาคร เขจรรักษ์ 02 กุมภาพันธ์ 2563
59H0101108 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 02 พฤศจิกายน 2562
59H0101111 นายวานิส เพียนอก 02 พฤศจิกายน 2562
57H0101105 นางสิตา ฟูตระกูล 13 สิงหาคม 2562
59H0101101 นางสาวรสริน อาจไธสง 30 มิถุนายน 2562
59H0101105 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ 30 มิถุนายน 2562
59H0101104 นางแสงอรุณ บุญศรี 30 มิถุนายน 2562
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0601106 นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง 19 มิถุนายน 2563
61D0601109 นายพัชรพล ไม้พลวง 07 พฤษภาคม 2563
61D0601103 นางสาวนัยนาภรณ์ จันทรา 07 พฤษภาคม 2563
61D0601107 นางสาวอารีย์ ฤทธิ์สนธ์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601104 นางสาวพรรทิพย์ ขัดทรายขาว 29 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601101 นางสาวธัญลักษณ์ วิชัย 25 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601108 นายพลภัทร เครือคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
61D0601102 นางสาวนงลักษณ์ อิสันเทียะ 25 กุมภาพันธ์ 2563
60D0602105 นางสาวพจนีย์ ผาสุขดี 09 กรกฎาคม 2562
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0202105 นางสาวรจนา เชื้อโคกกรวด 10 มิถุนายน 2563
60D0202106 นายดุสิต ทองสุขนอก 21 เมษายน 2563
60D0202101 นางสาวณัฏฐา สุวัฒนชาติ 26 พฤศจิกายน 2562
60D0202104 นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด 27 สิงหาคม 2562
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
62D0303105 นางสาวสุนีย์ นิ่มกลาง 23 กันยายน 2563
62D0303104 นางสาวพัชรา กูบโคกกรวด 23 กันยายน 2563
62D0303107 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ 23 กันยายน 2563
62D0303101 นางสาวเขมจิรา ธรรมสอน 23 กันยายน 2563
62D0303106 นางสาวอุไรวรรณ บ่อพิมาย 16 กันยายน 2563
62D0303102 นางปัทมา บุตรพรม 16 กันยายน 2563
62D0303103 นางสาวปิยะนุช ซอดนอก 16 กันยายน 2563
61D0303103 นางวันเพ็ญ หาหอม 16 กันยายน 2562
61D0303106 นายชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากร 16 กันยายน 2562
61D0303105 นายดุสิต แก้วดอนรี 15 กันยายน 2562
61D0303102 นางสาวนราภรณ์ เหงี่ยมโพธิ์ 15 กันยายน 2562
61D0303104 Mr. Nguyen Van Ngoc 15 กันยายน 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
62D0107104 นางสาวอัจฉรา สถานรัมย์ 21 พฤษภาคม 2563
62D0107105 นางอุ้มพร จำเริญสุข 21 พฤษภาคม 2563
61D0107105 นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย 10 มกราคม 2563
60D0107104 นางสาวณลิณี จักสาร 19 กันยายน 2562
60D0107106 นางสาวนพอนงค์ กิตติเมธิน 19 กันยายน 2562
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0601114 นายวรวัฒน์ เครือคำ 25 กุมภาพันธ์ 2563
59D0601103 นางสาวปาริชาต รุจาคม 20 กันยายน 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0801107 นางสาวราตรี อุไรพันธ์ 17 ธันวาคม 2562
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0302101 นางสาวช่วย กู่ (Miss Cui Gu) 19 ธันวาคม 2562
60D0302108 นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติ 19 ธันวาคม 2562
60D0302106 นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี 19 ธันวาคม 2562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0101105 นางสาวนิโลบล ชนะพะเนา 05 มิถุนายน 2563
61D0101102 นางสาวจิดาภา ศรีสังข์ 05 มิถุนายน 2563
61D0101110 นางสาวพิชา กั้วพรหม 05 พฤษภาคม 2563
61D0101120 นางสาวสุกัญญา ขุนโยธา 27 เมษายน 2563
61D0101129 นายอานันทชัย มานะดี 27 เมษายน 2563
61D0101107 นางสาวพรทิวา หลักคำ 23 เมษายน 2563
61D0101117 นางศิราณี ฤทธิเดช 23 เมษายน 2563
61D0101106 นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติ 14 เมษายน 2563
61D0101104 นางสาวชาลิสา ชาญเขตรธรรม 14 เมษายน 2563
61D0101101 นางสาวแก้วตา มีสิทธิ์ 14 เมษายน 2563
61D0101127 นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็ง 14 เมษายน 2563
61D0101121 นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี 13 เมษายน 2563
61D0101114 นางสาววรัญญา รักษาสุวรรณ 13 เมษายน 2563
61D0101115 นางสาววาสนา ทดไธสง 11 กุมภาพันธ์ 2563
61D0101113 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2563
61D0101112 นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 08 มกราคม 2563
61D0101123 นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล 08 มกราคม 2563
61D0101108 นางสาวพรพิมล แก้วอุทัศน์ 08 มกราคม 2563
61D0101126 นายวรวุฒ นมัสสิลา 07 มกราคม 2563
61D0101128 นายสุริยา หึงขุนทด 07 มกราคม 2563
61D0101109 นางสาวพักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ 26 ธันวาคม 2562
61D0101122 นายกฤษฎา เจตน์จำนงค์ 26 ธันวาคม 2562
61D0101111 นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ์ 23 ธันวาคม 2562
61D0101124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงลักษณ์ แก้วเนตร 23 ธันวาคม 2562
61D0101130 นายเอกสิทธิ์ สรรค์ประสิทธิ์ 23 ธันวาคม 2562
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58H0801101 นางชิตวรา บรรจงปรุ 08 ตุลาคม 2563
58H0801102 นางสาวปริษา ชาติวาณิชกุล 08 พฤษภาคม 2563
58H0801108 นายเมธี กีรติอุไร 08 พฤษภาคม 2563
58H0801104 นางสาวปารมิตา สุทธปรีดา เจริญตา 07 พฤษภาคม 2563
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0206104 นายโกเมศ หัสรังค์ 13 มิถุนายน 2563
61D0206106 นายภัทร ยังวารี 13 มิถุนายน 2563
61D0206107 นายมานะ สลุบพล 13 มิถุนายน 2563
61D0206108 นายรัฐวินิจ ศรีสว่าง 13 มิถุนายน 2563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
62D0102104 นางสาวรัตรวี เรียนพงศ์ชัย 30 สิงหาคม 2563
62D0102106 นายธวัชชัย จิตกล้า 30 สิงหาคม 2563
62D0102105 นางสาวสุดาฤดี เอี่ยมมาลา 30 สิงหาคม 2563
62D0102103 นางสาวเบญจมาศ ชายดี 30 สิงหาคม 2563
61D0102108 นางสาวศิริวิภา กุมปรุ 29 สิงหาคม 2563
59D0102101 นางสาวปนัดดา คล้องกาญ 29 สิงหาคม 2563
61D0102101 นางสาวกริ่งหยก หิรัญ 29 สิงหาคม 2563
60D0102105 นายพรเทพ กิ่งนอก 03 สิงหาคม 2563
60D0102101 นางสาวนฤมล ผ่องกุศล 03 สิงหาคม 2563
60D0102103 นางสาวสิณานันท์ มือขุนทด 03 สิงหาคม 2563
62D0102107 นายอำนวย ทวี 15 มิถุนายน 2563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0104101 นางสาวจุรีพร นาคินี 08 กรกฎาคม 2563
61D0104103 นางสาวประภัสสร เจตะภัย 08 กรกฎาคม 2563
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0901104 นางสมิตรา ทับหมื่นไวย 17 กรกฎาคม 2563

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0901103 นางสาวปทุมทิพย์ เหลาดี 14 กรกฎาคม 2563
61D0901102 นางสาวธมนวรรณ จันทร์โพธิ์ 14 กรกฎาคม 2563
61D0901106 นางสุจิตรา ดีดพิมาย 14 กรกฎาคม 2563
59D0901102 นางสาวคณัฐสนันท์ เฉลิมแสน 29 สิงหาคม 2562
58D0901103 นางสาวพัชรา วิวาโค 29 สิงหาคม 2562
59D0901101 นางสาวกุสุมา พาวขุนทด 28 พฤษภาคม 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59D0801112 นายอิทธิพล บุณยะวุฒกุล 09 กันยายน 2563
61D0801106 นางสาวฐิติมา ชัยบำรุง 14 สิงหาคม 2563
61D0801105 นางสาวชัชนาลัย ศรีหมื่นไวย์ 26 มิถุนายน 2563
61D0801110 นางสาวพมลพร นินานอก 25 มิถุนายน 2563
60D0801111 นางสาวศัลย์ศยา น้ำทรง 29 พฤษภาคม 2563
60D0801115 นางสาวอรนรี ปิ่นวันนา 29 พฤษภาคม 2563
60D0801110 นางศรีนวล สิงห์มะเริง 21 พฤษภาคม 2563
59D0801101 นางกนกพร ทองไทย 23 เมษายน 2563
58D0801106 นางสาวนิระมล วาจาสัตย์ 23 เมษายน 2563
59D0801102 นางสาวกิตติยา บรรหาญ 23 เมษายน 2563
58D0801108 นางสาวปิยวรรณ รัตนศรีสมบัติ 09 มีนาคม 2563

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0601115 นายสนอง อรุณศรี 19 มิถุนายน 2563
58D0601108 นางสาวสุภาพร ทิพย์กระโทก 19 มิถุนายน 2563
59D0601106 นางสาวโยธกา ขอเหนี่ยวกลาง 09 มีนาคม 2563
59D0601109 นางศิริเพ็ญ วารีวนิช 20 กันยายน 2562
59D0601110 นางอัญชลีพร อิษฎากร 20 กันยายน 2562
59D0601111 นายนิพนธ์ สารารัมย์ 09 กรกฎาคม 2562
57D0601120 นายธนพงศ์ กูละพัฒน์ 30 มิถุนายน 2562
58D0601109 นางอรอนงค์ วงศ์งาม 31 กรกฎาคม 2561
57D0601106 นางนิยม บุระคร 31 กรกฎาคม 2561
56D0601128 นายสำเริง ดัดตนรัมย์ 18 กรกฎาคม 2561
56D0601125 นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา 18 กรกฎาคม 2561
56D0601124 นายปรัชญา รักษานา 18 กรกฎาคม 2561
56D0601111 นางไพรรินทร์ นวนกระโทก 16 กรกฎาคม 2561
56D0601105 นางสาวแจ่มจันทร์ วรรณปะเก 16 กรกฎาคม 2561
57D0601108 นางบุบผา นรสาร 06 มิถุนายน 2561
57D0601104 นางสาวทิวาพร โชติจำลอง 06 มิถุนายน 2561
57D0601119 นายคมศร เที่ยงกระโทก 04 มิถุนายน 2561
57D0601110 นางประมาณ กิริรัมย์ 04 มิถุนายน 2561
58D0601110 นายณภัทร สุวรรณอำภา 24 พฤษภาคม 2561
58D0601102 นางชลลดา งอนสำโรง 24 พฤษภาคม 2561
58D0601116 นายสุวิกรม ฝอยพิกุล 30 มกราคม 2561
58D0601111 นายณัฐวุฒิ กกกระโทก 27 ธันวาคม 2560
57D0601114 นางสาวสรารัตน์ ตระกูลรัมย์ 21 พฤศจิกายน 2560
57D0601102 นางชนิศา เสนคราม 08 พฤศจิกายน 2560
57D0601105 นางนฤมล วงศ์วัยรักษ์ 08 พฤศจิกายน 2560
56D0601110 นางพิมพ์ชนก ปานทอง 27 กันยายน 2560
56D0601127 พันจ่าโทวัชรา อุณวงศ์ 27 กันยายน 2560
56D0601121 นายดิเรก อาสานอก 18 กันยายน 2560
55D0601104 นางนันทิชา เรียงเงิน 12 มิถุนายน 2560
55D0601107 นางสาวปวีณา ศิริโชติ 07 มิถุนายน 2560
55D0601103 นางสาวณัฐธยาน์ เรืองธนรัตน์ 07 มิถุนายน 2560
56D0601120 นายจักรกฤษณ์ มงคลสวัสดิ์ 28 ธันวาคม 2559
56D0601107 นางปราณีต์ กุลกระจ่าง 28 ธันวาคม 2559
56D0601112 นางสาวมยุรี ประชน 28 ธันวาคม 2559
56D0601126 นายวัชระ เกษทองมา 28 ธันวาคม 2559
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0104114 นางสาวอัจฉราวรรณ สิงห์เทา 24 ธันวาคม 2562
60D0104111 นางสาวสกุณา นามประสพ 14 พฤศจิกายน 2562
60D0104108 นางสาวไพรจิตร บุญธิมา 07 สิงหาคม 2562
60D0104109 นางสาวรติกร พงษ์ศรี 24 พฤษภาคม 2562
60D0104118 นางสาวปรางค์ ไพลดำ 24 พฤษภาคม 2562
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57H0101105 นางสิตา ฟูตระกูล 19 มิถุนายน 2563
59H0101103 นางสุปรีชา ครูศรี 19 มิถุนายน 2563
57H0101102 นางสาวปณิตา แก้วกระจ่าง 09 มิถุนายน 2563
59H0101106 นายจัตุพร บุญระดม 09 มิถุนายน 2563
56H0201112 นายศิริชัย โอมฤก 13 สิงหาคม 2562
56H0201103 นางสาวปัณฑารีย์ อัครเศรษฐนนท์ 17 กรกฎาคม 2561
55H0201108 นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 11 มิถุนายน 2561
55H0201105 นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง 05 มิถุนายน 2561
55H0201104 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ 02 มีนาคม 2561
56H0201105 นางปิญดา กิติบุตร 25 มกราคม 2561
55H0201109 นายภูริ บานทอง 29 พฤศจิกายน 2560
57H0101117 นายอภินันท์ เจริญศิริ 29 พฤศจิกายน 2560
56H0201111 นายวีระ โอบอ้อม 10 พฤศจิกายน 2560
56H0201109 นางสาวอริสา นพคุณ 10 พฤศจิกายน 2560
57H0101115 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน 08 พฤศจิกายน 2560
56H0201110 นายวิเชียร ทองคลี่ 08 พฤศจิกายน 2560
57H0101110 นายทัพพุ์นิธิศ ปิ่นภัคพูลลดา 21 กันยายน 2560
57H0101108 นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ 01 กันยายน 2560
57H0101107 นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ 01 กันยายน 2560
56H0201101 นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง 14 กรกฎาคม 2560
57H0101106 นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 11 กรกฎาคม 2560
56H0201108 นางลาวรรณ ตั้งอำพรทิพย์ 11 กรกฎาคม 2560
57H0101116 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด 12 มกราคม 2560
57H0101114 พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ 04 มกราคม 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0103102 นางเกสรา มหัทธนบุญนพ 26 พฤษภาคม 2563
61D0103113 นางสาวลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ 26 พฤษภาคม 2563
61D0103104 นางสาวจิตติ์โศภิณ บุญเชิด 26 พฤษภาคม 2563
61D0103116 นางสาวอรนิชา อยู่ภักดี 26 พฤษภาคม 2563
61D0103112 นางสาวราชนก บรรหาร 25 พฤษภาคม 2563
61D0103105 นางสาวเจนจิรา อ่อนทองหลาง 25 พฤษภาคม 2563
61D0103108 นางสาวนุชจรีย์ ผิวแดง 25 พฤษภาคม 2563
61D0103111 นางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะ 25 พฤษภาคม 2563
60D0103111 นางสาววัสมน กฤษกลาง 07 กุมภาพันธ์ 2563
60D0103106 นางพชรนันท์ แสงปาก 17 กันยายน 2562
60D0103124 นายวชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ 17 กันยายน 2562
60D0103112 นางสาวศุภิสรา ฉิมนอก 17 กันยายน 2562
60D0103115 นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง 17 กันยายน 2562
60D0103116 นางสาวสุรีทิพย์ สินปรุ 11 กันยายน 2562
60D0103122 นายนิพนธ์ ปล้องงูเหลือม 11 กันยายน 2562
60D0103127 นายโอภาส ขำมะลัง 27 มิถุนายน 2562
60D0103107 นางสาวพันธิตรา จุดพิมาย 27 มิถุนายน 2562
60D0103114 นางสาวสุดารัตน์ พันหา 26 มิถุนายน 2562
60D0103117 นางสาวอรพรรณ สุขใย 26 มิถุนายน 2562
60D0103108 นางสาวภรภัทร พลาทิพย์ 25 มิถุนายน 2562
57D0103108 นางสาวธันยพร พงศ์จันทร์ 25 มิถุนายน 2562
60D0103102 นางจิราภรณ์ กุลพิมล 25 มิถุนายน 2562
60D0103121 นายธีรวุฒิ รักกลาง 24 มิถุนายน 2562
60D0103125 นายวรวงค์ เครือหว้า 24 มิถุนายน 2562
60D0103110 นางสาววัชราพร แพงโสภา 24 มิถุนายน 2562
60D0103101 นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน 24 มิถุนายน 2562
57D0103118 นางสาวสุนีย์ เลขนอก 03 สิงหาคม 2561
57D0103127 นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์ 31 กรกฎาคม 2561
56D0103212 นายวัชชิระ วรรณปะเข 20 มิถุนายน 2561
58D0103107 นางสาวธิดาพร เกราะกระโทก 20 มิถุนายน 2561
58D0103127 ว่าที่ร้อยโทสุปัญญา ชาดง 07 มิถุนายน 2561
56D0103112 นางณิชา ขอเสริมกลาง 07 มิถุนายน 2561
59D0103111 นายอนุพันธ์ อินทร์พงษ์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103106 นางสาวสาธิมา ทองขุนวงศ์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103109 นายศิวณัฐ ภูมิโคกรักษ์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103205 นางสาวมัณฑณา ชื่นรัมย์ 04 มิถุนายน 2561
59D0103108 นายวันชัย พุแค 22 พฤษภาคม 2561
59D0103102 นางสาวจิราภรณ์ เนาวงค์ 22 พฤษภาคม 2561
59D0103206 นางสาววัชรกร พูดขุนทด 22 พฤษภาคม 2561
59D0103103 นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญ 11 พฤษภาคม 2561
59D0103112 นางสาวซวน ถิ บุ่ย 11 พฤษภาคม 2561
59D0103104 นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา 11 พฤษภาคม 2561
59D0103211 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 30 มีนาคม 2561
58C0103106 พระสันติพงษ์ ทองวิเศษ 09 มีนาคม 2561
58D0103129 นางสาวศิริพร พละโชติ 29 มกราคม 2561
57D0103112 นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ 27 ธันวาคม 2560
59D0103204 นางสาวปิยะมาศ พยัคฆเดช 24 พฤศจิกายน 2560
59D0103201 นางสาวช่อทิพย์ มารัตนะ 15 พฤศจิกายน 2560
59D0103210 นางสาวสุภาพร ใจกล้า 15 พฤศจิกายน 2560
57D0103204 นางสาวรดาการ ปรางสุข 14 กันยายน 2560
58D0103114 นางสาวรัฐนันท์ สงวนศิลป์ 14 กันยายน 2560
58D0103102 นางสาวกัญญาภัทร ยางสันเทียะ 02 สิงหาคม 2560
58D0103104 นางสาวเจนจิรา วรรณพันธ์ 02 สิงหาคม 2560
58D0103110 นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์ 18 กรกฎาคม 2560
57D0103115 นางสาวแววดาว วิชาเกวียน 15 มิถุนายน 2560
57D0103205 นายวีรพงษ์ พรหมจอม 15 มิถุนายน 2560
57D0103121 นางสาวอภิญญา รักพุดซา 01 มิถุนายน 2560
56D0103208 นางสาวสรัญญา งาสันเทียะ 01 มิถุนายน 2560
57D0103122 นางอัมพร นันทะเสนา 19 พฤษภาคม 2560
57D0103110 นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ 19 พฤษภาคม 2560
57D0103120 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ 19 พฤษภาคม 2560
58C0103107 นางสาวบ่าน ถิ กวิ่งห์ 05 พฤษภาคม 2560
58C0103108 นางสาวมา ถิ ทู ถู่ย 05 พฤษภาคม 2560
58D0103126 นายวีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม 05 พฤษภาคม 2560
55D0103203 นางสาวพัชรินทร์ บัวคำ 04 พฤษภาคม 2560
55D0103123 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินทร์ มานะการ 04 พฤษภาคม 2560
57D0103124 นางสาวอุไรวรรณ ภูจ่าพล 04 พฤษภาคม 2560
58C0103103 นางสาวกาว ถิ มิง เจอว 26 เมษายน 2560
58C0103104 นางสาวเหงียน ถิ ทู ฮ่า 26 เมษายน 2560
57D0103104 นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล 21 เมษายน 2560
58D0103118 นางสุภัตรา ไชยเชษฐ์ 21 เมษายน 2560
58D0103117 นางสาววิไลวรรณ สาระมู 21 เมษายน 2560
58D0103105 นางสาวชลิดา อาบสุวรรณ์ 28 มีนาคม 2560
58C0103109 นายจักรพันธ์ หลงสุข 28 มีนาคม 2560
57D0103203 นางสาวภัทรนันท์ ศรอินทร์ 13 มีนาคม 2560
55D0103115 นางชูใจ สำลี 13 มีนาคม 2560
58D0103109 นางสาวนันทนา ฐานวิเศษ 28 กุมภาพันธ์ 2560
55D0103116 นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง 28 กุมภาพันธ์ 2560
57D0103107 นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ 06 มกราคม 2560
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0901103 นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน 28 พฤษภาคม 2563
57D0901103 นางสาวฐานิญา ทักษิณ 28 พฤษภาคม 2562
57D0901115 นายอติชาต วิชิตะกุล 28 พฤษภาคม 2562
58D0901111 นางสาววิไลลักษณ์ แสนเลิศ 12 กันยายน 2561
56D0901114 นางสาวรัตนา เจริญรัมย์ 07 มิถุนายน 2561
56D0901117 นางสุนีย์ บุตรดี 10 พฤษภาคม 2561
56D0901118 นางสุพิศ กระทุ่มกลาง 03 พฤษภาคม 2561
57D0901105 นางสาวตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง 03 พฤษภาคม 2561
56D0901116 นางสาววาริน พูนศิริ 03 กรกฎาคม 2560
56D0901105 นางสาวฐิตาภา วงค์อินตา 01 พฤษภาคม 2560
55D0901102 นางสาวกานดา กอคูณกลาง 03 เมษายน 2560
55D0901124 นายกฤตชัย พรมวัน 03 เมษายน 2560
55D0901103 นางสาวเกศิณี วารินทร์ 03 เมษายน 2560
55D0901104 นางจิตตานันท์ ศรีประทีป 03 เมษายน 2560
55D0901123 นางสาวไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์ 29 มีนาคม 2560
55D0901128 พันจ่าอากาศเอกดนัย ดายดัสกร 29 มีนาคม 2560
56D0901109 นางสาวน้ำอ้อย ลาดนอก 11 มกราคม 2560
55D0901113 นางสาวพรทิวา ดาทอง 11 มกราคม 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
61D0101130 นายเอกสิทธิ์ สรรค์ประสิทธิ์ 02 ตุลาคม 2563
61D0101126 นายวรวุฒ นมัสสิลา 02 ตุลาคม 2563
58D0101120 นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์ 01 กันยายน 2563
60D0101116 นายโชติพชร พุ่มพฤกษ์ 24 สิงหาคม 2563
61D0101114 นางสาววรัญญา รักษาสุวรรณ 18 สิงหาคม 2563
61D0101121 นางสาวสุภาณี ชำนาญศรี 18 สิงหาคม 2563
61D0101123 นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล 18 สิงหาคม 2563
61D0101101 นางสาวแก้วตา มีสิทธิ์ 06 สิงหาคม 2563
61D0101127 นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็ง 28 มิถุนายน 2563
60D0101110 นางสาวสุภัสสรา ภูศรีโสม 05 มิถุนายน 2563
61D0101115 นางสาววาสนา ทดไธสง 02 มิถุนายน 2563
61D0101113 นางสาวลัดดาวัลย์ ชัยลิ้นฟ้า 02 มิถุนายน 2563
61D0101111 นางสาวรวีวรรณ นันทพันธ์ 07 พฤษภาคม 2563
61D0101124 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงลักษณ์ แก้วเนตร 07 พฤษภาคม 2563
61D0101108 นางสาวพรพิมล แก้วอุทัศน์ 05 พฤษภาคม 2563
61D0101112 นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน 27 เมษายน 2563
61D0101128 นายสุริยา หึงขุนทด 20 เมษายน 2563
61D0101122 นายกฤษฎา เจตน์จำนงค์ 13 เมษายน 2563
61D0101109 นางสาวพักตร์วิภา บุญประสิทธิ์ 13 เมษายน 2563
60D0101124 นายสันติ จันจำปา 23 ธันวาคม 2562
60D0101106 นางสาวพวงจินดา แดนพิมาย 16 ธันวาคม 2562
59D0101120 นายทนงศักดิ์ นาคแก้ว 16 ธันวาคม 2562
60D0101111 นางสาวสุรารักษ์ ยวงทอง 30 กรกฎาคม 2562
60D0101119 ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล 30 กรกฎาคม 2562
60D0101120 นายปรัชญา แก้วโพธิ์ 30 กรกฎาคม 2562
60D0101127 นายอิสระ ชุมศรี 19 กรกฎาคม 2562
60D0101122 นายวันชัย ก้อมน้อย 19 กรกฎาคม 2562
60D0101114 นายจตุรพร มณีโนนโพธิ์ 18 กรกฎาคม 2562
60D0101118 นายธัชพนธ์ ไสยาสน์ 18 กรกฎาคม 2562
60D0101108 นางสาววรรณกร โชมขุนทด 18 กรกฎาคม 2562
59D0101110 นางสาวพนมภรณ์ ศรีโคตร 21 มิถุนายน 2562
60D0101115 นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร 13 มิถุนายน 2562
60D0101121 นายพิเชษฐ สายธนู 12 มิถุนายน 2562
60D0101103 นางณิกัญญา สายธนู 12 มิถุนายน 2562
57D0101122 นายทรรศนันทน์ ถนัดค้า 12 มิถุนายน 2562
57D0101119 นางสาวอรพรรณ บุญทูล 23 พฤษภาคม 2562
58D0101107 นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์ 22 พฤศจิกายน 2560
58D0101112 นางสุกัญญา ชาฤทธิ์ 09 พฤศจิกายน 2560
58D0101101 นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก 14 กันยายน 2560
58D0101117 นางอนงนาฎ คชวงค์ 14 กันยายน 2560
57D0101113 นางสาววิไลลักษณ์ ป้องญาติ 30 สิงหาคม 2560
57D0101130 นายเอกวิน สาลีรัมย์ 29 สิงหาคม 2560
58D0101113 นางสาวสุนทร นามใหม่ 11 กรกฎาคม 2560
58D0101116 นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์ 03 กรกฎาคม 2560
58D0101114 นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล 12 มิถุนายน 2560
58D0101104 นางสาวชัญญาภัค ใยดี 12 มิถุนายน 2560
58D0101115 นางสาวสุภาศิณี สุขสำราญ 12 มิถุนายน 2560
56D0101220 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา 22 พฤษภาคม 2560
56D0101117 นางสาววิรงลอง คืดนอก 22 พฤษภาคม 2560
58D0101121 พระมหาวรวุฒิ พุดศรี 22 พฤษภาคม 2560
56D0101207 นางสาวนิภาพร ฤทธิพันธ์ 01 พฤษภาคม 2560
58D0101103 นางสาวจรรฑมน แพหิรัญ 01 พฤษภาคม 2560
58D0101102 นางสาวเกศินี กาดกลางดอน 01 พฤษภาคม 2560
58D0101110 นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง 04 เมษายน 2560
55D0101120 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู 28 มีนาคม 2560
55D0101113 นางสาวภาวิณี ต่วนไธสง 27 มีนาคม 2560
58D0101122 นายวิสิทธิ์ จันณรงค์ 27 มีนาคม 2560
57D0101117 นางสาวสุรพี เทศสมบูรณ์ 17 มีนาคม 2560
58D0101123 นายสิทธิกร พะวิขุณี 14 มีนาคม 2560
55D0101121 นายธนเดช แท่นแก้ว 01 มีนาคม 2560
55D0101126 นายวิเชียร ม่วงมุข 22 กุมภาพันธ์ 2560
58D0101108 นางสาวพณัทดา วิเชียร 22 กุมภาพันธ์ 2560
58D0101106 นางสาวนิภารัตน์ นรักษ์มาก 22 กุมภาพันธ์ 2560
56D0101108 นางสาวบังอร เครือประกอบ 17 มกราคม 2560
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57H0203105 นายต้อง พันธ์งาม 04 กุมภาพันธ์ 2563
57H0203107 นายนพดล การดี 04 กุมภาพันธ์ 2563
56H0203104 นางสาววัชราภรณ์ เชื่อมกลาง 24 มิถุนายน 2562
57H0203111 นางสาวเพชรา ครบปรัชญา 16 สิงหาคม 2561
56H0203101 นางสาวชาลินี ปลัดพรม 22 มิถุนายน 2560
55H0203101 นางสาวกฤษกร เข็มพิลา 27 มกราคม 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0107102 นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง 24 สิงหาคม 2563
59D0107111 นายวัชรินทร์ อุตรา 24 สิงหาคม 2563
57D0107103 นางสาวภานุชนาถ เกตุสกุล 15 กรกฎาคม 2562
57D0107117 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ 11 มิถุนายน 2562
57D0107102 นางสาวณีรนุช พูลชัย 04 มิถุนายน 2562
56D0107108 นางวิชุดา เนตรสูงเนิน 09 สิงหาคม 2561
57D0107105 นางสาววนิดา แดนดี 24 กรกฎาคม 2561
56D0107110 นางสาวศรัญญา คงพะเนา 15 พฤษภาคม 2561
58D0107115 นายปรเมษฐ์ ผลนา 15 พฤษภาคม 2561
56D0107107 นางวรรณิภา คอสันเทียะ 19 กันยายน 2560
56D0107101 นางสาวจุฑามาศ ทองเจียว 19 กันยายน 2560
56D0107111 นายศุกภชัย นนท์ภายวัน 19 กันยายน 2560
55D0107112 นางสาวสุชาดา ไพอนนท์ 23 พฤษภาคม 2560
55D0107113 นางสาวแสงเดือน บุญแย้ม 23 พฤษภาคม 2560
57D0107111 นางอารีย์ นาสะอ้าน 23 พฤษภาคม 2560
55D0107116 นายวชิวัฒน์ ตรีเดช 15 พฤษภาคม 2560
55D0107107 นางสาวประภาพรรณ บอกสันเทียะ 15 พฤษภาคม 2560
57D0107116 นายปิยะพล ขำอุดม 27 มีนาคม 2560
55D0107111 นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ 27 มีนาคม 2560
55D0107105 นางสาวธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตร 07 มีนาคม 2560
55D0107110 นางสาววีรญา นรารัตน์ 31 มกราคม 2560
55D0107101 นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง 31 มกราคม 2560
57D0107113 นางสาวอุมาพร ดุมกระโทก 31 มกราคม 2560
56D0107103 นางสาวนงค์รัก สาคุณ 31 มกราคม 2560
55D0107108 นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด 11 เมษายน 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0105108 นางสาวสุภาภรณ์ ครสระน้อย 07 มิถุนายน 2560
57D0105105 นางวิชุดา เทิ่งไธสง 24 มีนาคม 2560
57D0105110 นายประยุทธ ช่างเกวียน 24 มีนาคม 2560
57D0105103 นางสาวเบญจม์ภัทร์ แสงโสฬส 23 มีนาคม 2560
57D0105109 นายจักรพรรดิ นาวายนต์ 23 มีนาคม 2560
57D0105106 นางสาววินิมล มะรังศรี 23 มีนาคม 2560
57D0105111 นายปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์ 16 กุมภาพันธ์ 2560
57D0105104 นางสาวภฤศญา มะโนราห์ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0204106 นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์ 09 กรกฎาคม 2562
57D0204105 นางสาวราตรี นารถสมบูรณ์ 09 กรกฎาคม 2562
59D0204101 นางสาววรรณวิษา สุขใหม่ 30 เมษายน 2561
59D0204104 นายคมสัน วัฒนรัตน์ 30 เมษายน 2561
59D0204103 นางสาววิไลพร ตีบกลาง 10 เมษายน 2561
59D0204102 นางสาววรรณิภา เรียบเรียง 10 เมษายน 2561
57D0204107 นางสาคร พลานันทกุลธร 30 ตุลาคม 2560
55D0204112 นายวิภูษิต จูงกลาง 09 สิงหาคม 2560
55D0204102 นางสาวดารัตน์ ดวงตา 18 เมษายน 2560
55D0204105 นางสาววนิดา แสนศรี 18 เมษายน 2560
56D0204101 นางสาวมัญช์ณณิชา แกมแก้ว 10 เมษายน 2560
55D0204107 นางสาวสุธาสินี แพงใจ 10 เมษายน 2560
57D0204108 นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส 10 เมษายน 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
55D0203101 นางสาวชณุตพร พิทยากูล 20 กรกฎาคม 2560
55D0203106 นายอลงกรณ์ พึ่งจันดุม 22 มิถุนายน 2560
56D0203103 นางสาวปนัดดา คำจะโปะ 22 มิถุนายน 2560
56D0203101 นางสาวขนิษฐา ดุษฎี 21 มิถุนายน 2560
56D0203102 นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สมศักดิ์ 21 มิถุนายน 2560
55D0203108 นางสาวจินตนา พิงสระน้อย 25 เมษายน 2560
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59D0302106 นางสาวลักษณียา สนนา 14 กุมภาพันธ์ 2563
59D0302110 พระชลวัฒน์ กิมซัว 14 กุมภาพันธ์ 2563
59D0302103 นางสาวบุบผาทิพย์ งามจันอัด 19 กันยายน 2562
59D0302102 นางฐานิดา จิตอามาตย์ 09 สิงหาคม 2562
60D0302112 นางสาวรุจิรา ผุยมาตย์ 21 มิถุนายน 2562
57D0302108 นางสาวสัญญา หารลา 21 มิถุนายน 2562
58D0302114 Mr. Liam James Parnell 11 กันยายน 2561
58D0302113 Mr. Josemari V. Cordova 26 มิถุนายน 2561
58D0302106 นางสาวศิรินารถ ธงฉิมพลี 13 พฤศจิกายน 2560
56D0302112 นางสาวศุภมาส ดิษฐอำนาจ 30 มิถุนายน 2560
55D0302103 นางสาวพัชรนันท์ รุจน์รวีหิรัญ 19 มิถุนายน 2560
55D0302116 นางสาวโสภาพร ยอดแก้วเรือง 07 มิถุนายน 2560
55D0302117 นางสาวอัจฉรา แสงเหลือง 15 พฤษภาคม 2560
55D0302111 นางสาววราภรณ์ กอกกระโทก 15 พฤษภาคม 2560
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0202107 นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช 02 สิงหาคม 2562
57D0202105 นางสาวภาษิตา สนทนา 20 กรกฎาคม 2562
57D0202109 นางสาวสุภัทรา สายกระสุน 28 มิถุนายน 2562
57D0202111 นางสาวไอรฎา เหล่าสะพาน 03 ตุลาคม 2561
57D0202102 นางสาวสุธิภรณ์ ภู่พงษ์ 31 สิงหาคม 2561
57D0202108 นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน 24 สิงหาคม 2561
56D0202116 นายเบญจพล ยศราสูงเนิน 09 สิงหาคม 2561
57D0202106 นางสาวจรรยา สาลี 30 พฤษภาคม 2561
60D0202111 นางสาวสุพัตรา แคนสิงห์ 25 พฤษภาคม 2561
57D0202110 นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์ 05 มีนาคม 2561
56D0202101 นางจุฑามาศ ชูสกุล 05 มีนาคม 2561
56D0202105 นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง 16 กุมภาพันธ์ 2561
56D0202108 นางปราณี คำภิระ 25 ธันวาคม 2560
56D0202114 นายจตุพล หาญดี 18 ธันวาคม 2560
55D0202103 นางสาวศรัญญา กันนิดา 11 สิงหาคม 2560
55D0202104 นางสาวศุภลักษณ์ เชียงขุนทด 16 พฤษภาคม 2560
56D0202113 นางสาวชาณิดา ปนันท์ธนา 18 พฤศจิกายน 2558
56D0202104 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎากัลป์ ชื่นชอบ 09 มิถุนายน 2558
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0205101 นางบุษบา ลาวัลย์ 25 กันยายน 2561
58D0205109 นายศุภชัย ชัยประเสริฐ 25 กันยายน 2561
58D0205102 นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ 07 มีนาคม 2561
58D0205104 นายธีรภัทร์ ชาติชนะ 07 มีนาคม 2561
58D0205106 นายวัชพล พิลาสมบัติ 07 มีนาคม 2561
58D0205105 นายปฏิภาณ สิทธิคุณ 07 มิถุนายน 2560
58D0205110 นายสุชาติ ศรีแก้ว 19 พฤษภาคม 2560
58D0205112 นายสุธินันท์ พรมสุริย์ 19 พฤษภาคม 2560
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
54H0105105 ว่าที่ร้อยเอกปรีชา มณฑาทิพย์ 17 กรกฎาคม 2560
54H0105107 นายวิรัช คุ้มกลาง 17 กรกฎาคม 2560
54H0105102 นางธนิกา กรีธาพล 13 กรกฎาคม 2560
54H0105104 นางอรสา มาสิงห์ 13 มิถุนายน 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0106104 นางสาววลิฐินี เวทย์วิชานันท์ 09 พฤศจิกายน 2561
55D0106103 นางสาวพัชราวดี เมืองหงษ์ 15 มิถุนายน 2560
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0102104 นางสาวสายทิพย์ พัทธจารี 29 สิงหาคม 2563
58D0102108 นายคงฤทธิ์ ชูฟัก 10 มิถุนายน 2563
58D0102101 นางสาวปริศนา ยนจอหอ 22 พฤษภาคม 2563
57D0102113 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง 30 กรกฎาคม 2562
57D0102104 นางสาวชุติมา ลัดนอก 30 กรกฎาคม 2562
57D0102115 นายปุลิน กูลพิมาย 26 กรกฎาคม 2562
57D0102109 นางสาวปาริชาติ เสียดกระโทก 26 กรกฎาคม 2562
57D0102110 นางสาวณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ 26 กรกฎาคม 2562
57D0102105 นางฐิติยาภรณ์ ทวี 26 กรกฎาคม 2562
58D0102103 นางสาวสริญญา ศรีวัฒนพงศ์ 09 กรกฎาคม 2561
57D0102106 นางธิมาพร สู้ศึก 09 กรกฎาคม 2561
56D0102104 นางสาวอมิตดา มณีรัตนพันธ์ 11 มิถุนายน 2561
56D0102102 นางสาวปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง 11 มิถุนายน 2561
57D0102108 นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต 26 เมษายน 2561
57D0102112 นางสาวสมฤดี วงษาแจ่ม 26 เมษายน 2561
55D0102102 นางสาวจุฑารัตน์ บุญสมบัติ 24 กรกฎาคม 2560
55D0102107 นายปรีชาพจน์ ศักดิ์รัมย์ 24 กรกฎาคม 2560
55D0102110 นายเหมราช จิระสุโข 03 กรกฎาคม 2560
55D0102106 นายณัญธัญ รัตนกูล 21 มิถุนายน 2560
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
59D1001101 นางสาวแก้วตา ว่องเชาว์ปรีชา 07 มิถุนายน 2562
59D1001106 นางสุจิตรา กิตติศัพท์ 22 พฤศจิกายน 2561
59D1001102 นางสาวจิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์ 22 พฤศจิกายน 2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57H0103104 นางสำราญ ตั้งศรีทอง 06 สิงหาคม 2563
58H0103107 นายองอาจ วิชัยสุชาติ 17 ธันวาคม 2562
59H0103106 พระชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน 17 ธันวาคม 2562
57H0103107 นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ 24 กันยายน 2562
57H0103105 นางสาวสุภาวดี วิสุวรรณ 27 มิถุนายน 2562
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0801113 นางประกาย ศิริสำราญ 03 กรกฎาคม 2562
57D0801126 นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง 03 กรกฎาคม 2562
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
60D0303111 นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง 25 พฤษภาคม 2563
61D0303104 นายเหงียน วัน หงอก 16 เมษายน 2563
61D0303103 นางวันเพ็ญ หาหอม 29 มกราคม 2563
60D0303105 นางสาวปัทมาภรณ์ สิทธิเวช 29 มกราคม 2563
60D0303112 นายเดชากรณ์ สำราญดี 11 กันยายน 2562
60D0303108 นางสรินยา ภูมิสถาน 11 กันยายน 2562
60D0303110 นางสาวสุวิมล ชั่งทอง 21 สิงหาคม 2562
60D0303107 นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม 21 สิงหาคม 2562
60D0303106 นางสาวรดารัตน์ ยุมิมัย 07 สิงหาคม 2562
60D0303101 นางสาวฐิติรัชต์ กุลณราวุฒิพันธุ์ 07 สิงหาคม 2562
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58H0801106 นายณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
58H0801107 นายทวี วัชระเกียรติศักดิ์ 25 กันยายน 2562
58H0801103 นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ 25 กันยายน 2562

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0801106 นางนิระมล ศักดิ์ศิริ 09 กันยายน 2563
58D0801111 นางสาวเมธ์วดี อิทธิกุล 26 มิถุนายน 2563
58D0801108 นางสาวปิยวรรณ รัตนศรีสมบัติ 25 มิถุนายน 2563
59D0801107 นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร 24 มิถุนายน 2563
58D0801109 นางสาวเพ็ญนภา ภู่เกิดชายทะเล 24 มิถุนายน 2563
58D0801105 นางสาวธิภาพร ทองทักษิณ 04 มิถุนายน 2563
58D0801112 นางสาวรสสุคนธ์ อัครทรัพย์เมธา 19 กุมภาพันธ์ 2563
58D0801116 นางสาวอรชา คำแดง 04 ธันวาคม 2562
58D0801119 นางสาวดวงพร สาระศาลิน 28 พฤศจิกายน 2562
58D0801103 นางสาวขนิษฐา ประภาสโนบล 27 กันยายน 2562
58D0801117 นายสมเดช เรตสันเทียะ 06 กันยายน 2562
59D0801103 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี 30 สิงหาคม 2562
58D0801123 นายปริยัติ บุญเลิศ 12 กรกฎาคม 2562
58D0801102 นางปริษา ออดเทนโฮเฟร 07 มิถุนายน 2562
57D0801109 นางสาวดาริกา กลางคำ 07 มิถุนายน 2562
57D0801141 นายอัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์ 27 พฤษภาคม 2562
56D0801108 นางสาวนันทนา ป้องจันมณีสกุล 30 เมษายน 2561
56D0801204 นางณัฏฐา เกิดมงคล 23 กุมภาพันธ์ 2561
57D0801119 นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง 23 กุมภาพันธ์ 2561
56D0801209 นางสาวปนัดดา เกลื่อนกลางดอน 02 กุมภาพันธ์ 2561
56D0801213 นางสาวเหมรัศมิ์ อินทร์พิทักษ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561
56D0801118 นายพงษ์พันธ์ มวยหมั่น 29 มกราคม 2561
57D0801102 นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์ 17 ตุลาคม 2560
56D0801105 นางสาวณัทธมนกาญจน์ สินกิ่ง 22 กันยายน 2560
56D0801114 นางสาวอำไพ พาขุนทด 22 กันยายน 2560
57D0801105 นางสาวกานต์ธิดา พบจันอัด 15 มิถุนายน 2560
55D0801108 นางเนาวรัตน์ เลขพลการ 15 มิถุนายน 2560
57D0801127 นางสาวสุกฤตา แก้วพะเนา 09 มิถุนายน 2560
55D0801101 นางสาวกัลย์วริษฐ์ พุ่มพวง 09 มิถุนายน 2560
55D0801209 นางสาวปุญจรีย์ ชื่นชม 08 มิถุนายน 2560
55D0801109 นางสาวปริมาภรณ์ ศรีพรหม 08 มิถุนายน 2560
55D0801119 นายเจษฎา ศิริภักดี 07 มิถุนายน 2560
55D0801219 นางสาววิภาวรรณ มาวขุนทด 07 มิถุนายน 2560
57D0801121 นางสาวทัตชญา ยาเสร็จ 05 มิถุนายน 2560
57D0801123 นางสาววรรณทิพย์ รีพล 01 มิถุนายน 2560
57D0801115 นางสาวพรไพรินทร์ พฤฒิรัตน์ 18 พฤษภาคม 2560
55D0801124 นายปริญญา รวมใหม่ 28 เมษายน 2560
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
58D0901103 นางพัชรา โกรกสำโรง 17 กรกฎาคม 2563
58D0901106 นายจิตรกรณ์ ไชยสีหา 17 กรกฎาคม 2563
59D0901115 สิบเอกวงสุริยา กลุ่มในเมือง 17 กรกฎาคม 2563
59D0901102 นางสาวคณัฐสนันท์ เฉลิมแสน 14 กรกฎาคม 2563
60D0901104 นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์ 28 พฤษภาคม 2563
60D0901105 นายสิริศักดิ์ สระฏัน 28 พฤษภาคม 2563
60D0901108 นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ 12 พฤศจิกายน 2562
59D0901116 จ่าอากาศเอกสรากรณ์ ดอนถวิล 29 สิงหาคม 2562
59D0901104 นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ 28 พฤษภาคม 2562
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล วันที่ ไฟล์
57D0205107 นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ 18 มิถุนายน 2562
57D0205103 นางสาวรจนา คำหวัน 18 มิถุนายน 2562
57D0205101 นางสาวชฎาพร โฉมประเสริฐ 18 มิถุนายน 2562